Pentru informatii detaliate despre celalalte programe confintate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Despre proiect

Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Uniunea Naţională pentru Drepturile Femeii din România, a lansat la începutul lunii octombrie 2010 proiectul “ProFeminAntrep – Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat”.

Acesta este finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resuselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de interventie 6.3 “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Proiectul se desfăşoară în mediul rural şi urban, în regiunile Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Oltenia Vest, în Bucureşti şi judeţele Braşov, Iaşi, Cluj, Constanţa, Prahova, Dolj, Timiş, Ilfov.

Obiectivul proiectului:
Obiectiv general:
Obiectiv general: constă în contribuţii pentru un acces egal pe piata muncii cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare a femeilor prin formarea acestora in vederea iniţierii unei afaceri.

Obiective specifice:
O1-Formare profesională pentru femei în vederea iniţierii unei afaceri. Vor fi realizate cursuri de formare în materie de antreprenoriat pentru 900 de femei la nivelul fiecarei regiuni, facilitand astfel noi oportunitati de ocupare şi crescand accesul femeilor pe piata muncii.
O2-Asistenta pentru femei în vederea iniţierii unei afaceri. Experţii din cadrul echipei de proiect vor acorda asistenţă femeilor care doresc iniţierea unei afaceri în toate fazele acestui demersului de initiere şi inregistrare/autorizare, inclusiv asigurând activităţi de sprijin şi monitorizare ulterior iniţierii afacerii. Astfel vor fi inregistrate/autorizate afaceri noi care vor permite cresterea accesului femeilor pe piata muncii şi implicit cresterea ratei de ocupare.
O3-Promovarea poveştilor de succes ale femeilor care ocupă funcţii de conducere în diverse structuri. Va fi realizată o campanie prin intermediul căreia poveştile de succes ale femeilor aflate în funcţii de conducere vor fi prezentate publicului ţintă şi publicului larg. De asemenea, vor fi invitate femei de succes care să prezinte modele de succes în carieră. Astfel, femeile din grupul ţintă, cât şi publicul larg, vor beneficia de modele şi soluţii pentru o carieră de succes. Prin intermediul campaniei vor fi prezentate şi rezultatele partiale şi finale ale studiilor de cercetare elaborate in cadrul proiectului, astfel crescand şi gradul de constientizare asupra inegalitatilor existente pe piata muncii intre femei şi barbati, tragandu-se un semnal de alarma in acest sens.
O4- Studii privind diferenţele bazate pe gen în carieră şi segregarea bazată pe gen existente pe piaţa muncii. Echipele de cercetare vor identifica situaţii de segrerare sau de diferenţiere în funcţie de gen pe piaţa muncii, aspecte ce vor fi incluse în studii de cercetare care vor putea servi ca punct de pornire pentru adoptarea de măsuri în vederea prevenirii problemelor de acest fel.

Activităţi ale proiectului
Vor fi organizate 2 conferinţe de presă - de lansare şi finalizare a proiectului - şi vor fi realizate materiale promoţionale privind proiectul şi cofinanţarea FSE conform cerinţelor Manualului de Identitate Vizuală. Astfel, atât pagina web a proiectului, cât şi toate materialele elaborate în cadrul proiectului (materiale promoţionale, materiale didactice etc.) vor menţiona contribuţia europeană la finanţarea proiectului. Campania de promovare din cadrul activităţii A5 va oferi un instrument eficient pentru asigurarea informării şi publicitătii proiectului.
Vor fi realizate sarcinile de monitorizare internă a proiectului, raportare şi control intern conform cerinţelor AMPOSDRU. Coordonatorul regional pentru regiunile SE, SM, BI şi SV va asista managerul de proiect în derularea acestor sarcini.
În baza regulilor puse la dispoziţie de către AMPOSDRU, vor fi realizate subcontractările necesare derulării proiectului, cât şi achiziţiile necesare activităţii de management.
Vor fi realizate activităţi de cercetare privind două aspecte majore după cum urmează:
-Studiu asupra diferenţelor bazate pe gen în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile.
-Studiu privind segregarea bazată pe gen pe piaţa muncii. Ambele studii vor fi realizate prin colectarea de date la nivel regional şi naţional şi analizarea acestora pentru a obţine rezultate concludente care să permită formularea de recomandări şi soluţii în vederea adoptării de măsuri pentru eliminarea diferenţelor sau discrepanţelor identificate, astfel încât femeile să beneficieze de oportunităţi egale de ocupare pe piaţa muncii, contribuind astfel la consolidarea accesului egal. Studiile vor fi publicate pe pagina web a proiectului, dar şi diseminate în format tipărit, 1500 de exemplare fiecare.
Vor fi realizate cursurile de formare în materie de antreprenoriat în toate cele 8 regiuni, pentru câte 900 de participante/regiune.
Formatorii vor stabili criteriile pentru procesul de selecţie. Grupul ţintă va include studente în proporţie de 40%, iar în proporţie de 60% vor fi femei care nu sunt ocupate, care sunt defavorizate sau care doresc să îşi dezvolte potenţialul antreprenorial/cariera. Vor fi luate în considerare şi femeile disponibilizate din administraţia publică.
Asistenţă şi iniţiere afacere - Faza I. Faza I constă în asistenţă acordată participantelor doritoare să iniţieze o afacere. Vor fi prelucrate aspectele privind formele de constituire ale afacerilor şi diversele structuri de sprijinire a afacerilor. Vor fi evaluate proiectele de afaceri ale participantelor.
Asistenţă inţiere afacere - Faza II, se va subcontracta partial. In Faza II participantele sunt asistate în derularea demersurilor de înregistrare şi constituire a afacerii. Se va crea un birou de asistenţă online (helpdesk), cu acces securizat pentru fiecare participantă, care va oferi răspunsuri şi soluţii la problemele ridicate de către participante. Va include si o secţiune cu date de interes pentru participantele care doresc sa iniţieze o afacere: cadru legal, adresele şi datele de contact ale instituţiilor relevante (de ex.: oficii judeţene ale Registrului Comerţului), structuri de sprijinire a afacerilor la nivel naţional şi regional/local, oportunităţi de finanţare etc. Pentru femeile care doresc să iniţieze o afacere vor fi acordate premii in urma concursurilor regionale privind proiectele de afaceri ale participantelor, premii intitulate \"Premiul pentru iniţiativă antreprenorială feminină\", constând în alocarea unei sume care să acopere costurile necesare înregistrării afacerii si asigurarii contabilitatii in primele 6 luni de activitate. Demersurile de inregistrare si contabilitate vor fi subcontractate catre o companie/birou de avocatura specializat, astfel participantele vor beneficia de asistenta de specialitate, coroborata cu experienta in materie a coordonatorilor regionali.
Asistenţă iniţiere afacere – Faza III. Se acordă sprijin şi se monitorizează activitatea antreprenorială a participantelor în faza post-iniţiere afacere. Activităţile de monitorizare vor fi realizate prin chestionare adresate participantelor, dar şi prin vizite de monitorizare prin eşantionare. Asistenţa va continua în sistem online sau prin consultări în funcţie de cerinţele existente. Biroul de asistenţă online va fi funcţional şi după finalizarea proiectului ceea ce va permite asigurarea măsurilor de asistenţă şi monitorizare pe o durată extinsă, astfel asigurând sustenabilitatea demersului iniţial.
Campanie de promovare \"Femei de succes\". Elaborare concept campanie - această activitate va fi subcontractată. Va fi realizat conceptul campaniei: mesaj, obiective, suport promoţional, plan de implementare. Implementare campanie - această activitate va fi subcontractată parţial. Vor fi derulate activităţi specifice: -1 conferinţă la nivel naţional: sunt prezentate poveşti de succes ale femeilor aflate în funcţii de conducere din cadrul instituţiilor publice, consiliilor de administraţie, companiilor şi asociaţiilor patronale, care activează la nivel central/naţional. Vor fi invitate femei de succes care să prezinte modele şi soluţii de reuşită în carieră, cu accent pe mediul antreprenorial. - 8 conferinţe regionale: în fiecare regiune va fi organizată o conferinţă similară celei naţionale. Vor fi invitate femei de succes a căror activitate se desfăşoară la nivel regional/local, astfel oferindu-se modele de succes în funcţie de specificul fiecărei regiuni. Toate conferinţele vor prevedea şi sesiuni de întrebări şi răspunsuri, astfel campania având un caracter integrat cu activităţile
Conferinţele vor fi organizate la începutul fiecărei sesiuni de formare regională, în etapa de selecţie a participantelor. Pentru o mai bună vizibilitate a campaniei şi a proiectului, după fiecare conferinţă vor fi organizate emisiuni radio/TV în cadrul cărora vor fi abordate problematicile vizate de proiect prin activităţile. Vor fi vizate posturi radio/TV cu acoperire naţională, respectiv regională.

Rezultate anticipate
Rezultatul general al proiectului va consta în îmbunătăţirea calităţii resurselor umane prin îmbunătăţirea participarii la programele de formare pentru cresterea nivelului de calificare a
7200 de femei din toate cele 8 regiuni de dezvoltare în vederea iniţierii unei afaceri, in contextul societatii bazate pe cunoastere. Urmatoarele rezultate vor fi obţinute: R1: Proiect promovat şi mediatizat prin pagina web a acestuia, prin conferinţele de presă la lansare şi finalizare proiect la nivel naţional, prin materialele realizate pentru grupul ţintă prin proiect, cât şi prin intermediul campaniei de promovare \"Femei de succes\" (A3, A5) R2: Studiu de cercetare asupra diferenţelor bazate pe gen în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile (A3.1), diseminat electronic şi tipărit în 1500 exemplare R3: Studiu de cercetare privind segregarea bazată pe gen pe piaţa muncii (A3.2), diseminat electronic şi tipărit în 1500 exemplare R4: Un număr de 7200 de femei (900 la nivelul fiecărei regiuni) formate în aspecte ce ţin de iniţierea unei afaceri (A4.2) R5: Un număr minim de 360 de femei asistate în iniţierea unei afaceri (A4.2-A4.4) R6: 9 evenimente naţionale şi regionale în cadrul campaniei de promovare \"Femei de succes\" (A5)

Contextul proiectului
Criza economică a determinat creşterea nivelului şomajului şi scăderea ratei de ocupare a forţei de muncă şi, în mod indirect, împiedicând UE să-şi atingă obiectivele privind ocuparea forţei de muncă asumate prin Agenda de la Lisabona revizuită, Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013, Strategia Europeană de Ocupare. Pentru anul 2009, prognozele indică un declin economic de peste 6%, aceasta fiind prima scădere anuală din 2000 încoace, perioadă în care PIB-ul nominal al României s-a majorat de peste 3 ori. Şomajul a revenit pe un trend ascendent începând cu a 2-a jumătate a anului trecut, pe fondul adâncirii crizei financiare globale şi a extinderii turbulenţelor spre pieţele emergente. În luna iulie 2009, rata şomajului a ajuns la 6,3%,
nivel care nu a mai fost atins de la începutul anului 2006, în condiţiile în care îngheţarea creditării şi scăderea exporturilor a determinat companiile să adopte măsuri radicale de restructurare. Tendinţa este ca rata şomajului să crească exponenţial în lunile august-septembrie datorită reducerii posturilor din sectorul public şi absolvirii studiilor universitare de către circa 9000 persoane. La 31 iulie 2009 numarul total de şomeri era de 572.562 persoane, crescând cu cu 23.632 persoane faţă de cel de la finele lunii anterioare. Referitor la grupul ţintă vizat prin proiect, şomajul înregistrat pe sexe, în luna iulie 2009, comparativ cu luna precedentă, evidenţiază faptul că atât rata şomajului masculin, cât şi cea a şomajului feminin au crescut de la 6,4% la 6,6%, respectiv de la 5,7 % la 5,9%. La nivelul întregii populaţii numărul femeilor este mai mare, în concluzie creşterea de 0,2% evidenţiază, direct proporţional, înregistrarea unui număr mai mare de femei şomer la nivelul lunii iulie 2009. In acest context, proiectul contribuie la implementarea Liniilor Directoare integrate (LDI) pentru Creştere Economică şi Ocuparea Forţei de Muncă 2005-2008 şi 2008-2010 care stabilesc direcţii concrete privind creşterea participării şi menţinerii pe piaţa muncii, promovarea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor, creşterea investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi îmbunătăţirea abilităţilor. Astfel, proiectul răspunde:LD17-Implementarea politicilor de ocupare în vederea obţinerii ocupării depline, îmbunătăţirii calităţii şi productivităţii muncii şi întăririi coeziunii sociale şi teritoriale prin calitatea cursurilor de calificare finalizate cu certificate de calificare; LD18-Promovarea unei abordări a muncii pe tot parcursul vietii şi LD23-Creşterea şi îmbunătăţirea investiţiilor în capitalul uman prin activităţile de formare ce se vor derula in toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Mai mult, acest proiect este in concordanta cu Declaratia de la Copenhaga din 2002 ce reprezinta o parte integrala din Strategia de la Lisabona revizuită. Declaratia de la Copenhaga a stabilit un numar de obiective de atins printre care intarirea politicilor, sistemelor si practicilor pentru invatarea de-a lungul vietii si consilierea in cariera. In acest sens proiectul nostru raspunde acestor cerinte si este relevant faţă de politicile şi strategiile europene şi naţionale întrucât faciliteaza accesul la formare profesionala a unor grupuri ţintă, inclusiv persoane vulnerabile. Proiectul este in concordanta si cu obiectivele si prioritatile stabilite in setul urmator de documente naţionale: PND 2007- 2013, PNR, CSNR 2007-2013, Strategia Natională pentru Ocupare 2004 – 2010. Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor pentru AP 6 din POSDRU 2007-2013 care prevede \"facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi inclusive şi coezive în scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor\" şi DMI 6.3 care \"vizează dezvoltarea şi promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen în societatea românească\". Această contribuţie este reflectată în obiectivele şi activităţile proiectului, după cum urmează: O1 şi O2, prin activităţile aferente, vor permite creşterea oportunităţilor de angajare ale femeilor şi persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, oferind progrmare de formare şi asistenţă femeilor interesate de dezvoltarea carierei, cu accent de acordarea de sprijin pentru iniţierea unei afaceri. O3 şi O4, prin activităţile aferente (studii de cercetare şi campanie de promovare a poveştilor de succes privind femeile aflate în funcţii de conducere din cadrul instituţiilor publice, consiliilor de administraţie, companiilor şi asociaţiilor patronale) vor permite atât consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii, cât şi creşterea conştientizării asupra principiului egalităţii de şanse şi de gen în cadrul societăţii civile.

Justificarea necesităţii implementării proiectului
Dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor pe parcursul întregii vieţi este esenţială in dezvoltarea individuală şi profesională, pentru creşterea capacităţii de ocupare şi adaptare, aspecte puternic nuanţate în cadrul proiectului prin intermediul cursurilor de formare propuse. Prin activităţile de asistenţă a femeilor pentru iniţierea unei afaceri se realizează un transfer de cunoştinţe specifice mediului antreprenorial, transfer care converge cu obiectivul de creştere a capacităţii de ocupare şi adaptare. DMI 6.3 din POSDRU evidenţiază nevoile de creştere a ratei de ocupare şi a echilibrării accesului pe piaţa muncii între femei şi bărbaţi. Cum am amintit anterior, proiectul promovează accesul femeilor pe piaţa muncii, oferind grupului ţintă alternativa demarării unei afaceri. În DMI 6.3, cap. 2.2, pag. 9 sunt menţionate următoarele: \"Este încă necesar să fie eliminate practicile discriminatorii bazate pe criterii precum gen, origine etnică, dizabilităţi, vârstă etc. Inegalităţile structurale între femei şi bărbaţi sunt încă prezente, deşi au fost adoptate anumite acte normative, cum ar fi, de exemplu, cele referitoare la plata egală a salariilor. În pofida procedurilor legale, de facto femeile sunt încă victime ale discriminării şi hărţuirii sexuale\". Proiectul va interveni în întâmpinarea acestor nevoi şi va propune instrumente, recomandări şi soluţii pentru eliminarea practicilor discriminatorii. Astfel, prin studiile propuse, proiectul vizează identificarea şi analizarea cauzelor care stau la baza diferenţelor de gen în profesii, carieră şi venituri, dar şi la baza segregării în funcţie de gen pe piaţa muncii. Prin cuantificarea rezultatelor obţinute în procesul de cercetare, proiectul va putea oferi răspunsuri şi recomandări tuturor factorilor interesaţi şi implicaţi în eliminarea acestor practici discriminatorii. Recomandarile propuse vor permite adoptarea de măsuri pentru diminuarea şi eliminarea treptată a diferenţelor şi segregării bazate pe gen pe piaţa muncii. Studiile vor fi diseminate în format electronic pe pagina web a proiectului, dar şi în format tipărit către toţi factorii interesaţi de la institiuţii şi agenţii publice până la organizaţii antreprenoriale sau organizaţii civice implicate în promovarea şi apărarea drepturilor femeilor, dar şi cu rol de coordonare sau sprijinire a mediului antreprenorial. Acest aspect, va spori gradul de conştientizare a problematicii egaltăţii de şanse, în general şi de gen, în particular în context amplu, dar şi prin restrângere la specificul pieţei muncii. Campania de promovare a poveştilor de succes ale femeilor aflate în funcţii de conducere din cadrul instituţiilor publice, consiliilor de administraţie, companiilor şi asociaţiilor patronale, se va axa pe atingerea a două scopuri şi satisfacerea a două nevoi existente în prezent: a) La nivel public larg este vizată o conşientizare sporită asupra \"drepturilor egale, în domeniul legislaţiei muncii şi în depăşirea stereotipurilor culturale, impunând un mod specific de a înţelege rolurile sociale pe care femeile şi bărbaţii trebuie să le joace\" (DMI 6.3, cap. 2.2, pag. 9). b) La nivel public ţintă al proiectului se doreşte impulsionarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor (atât din grupul ţintă al proiectului, cât şi din afara acestuia) prin oferirea de modele de succes. De asemenea, campania şi cursurile de formare oferite pot consititui şi o metodă de dezvoltare a carierei pentru femeile care nu vor iniţia o afacere, datorită posibilităţii de dezvoltare personală, ceea ce reprezintă un factor de valoare adăugată în cadrul proiectului. Desi la nivel national functioneaza cateva structuri de sprijinire a afacerilor care se adreseaza exclusiv femeilor care isi propun initierea unei afaceri sau care activeaza deja in mediul de afaceri, aceste structuri sunt inca insuficiente . Astfel interventia proiectului in acest sens se constituite ca un factor de valoare adăugată, cu caracter inovator, care raspunde acestei nevoi si se concretizează prin faptul că asistenţa acordată femeilor din grupul ţintă pentru iniţierea unei afaceri va continua şi ulterior finalizării proiectului prin intermediul biroului de asistenţă online (helpdesk), funcţional în cadrul paginii web. Baza de date online va fi actualizată periodic conform modificărilor ce ar putea interveni în legislaţie (codul muncii, codul fiscal, achiziţii etc.) sau noilor oportunităţi de finanţare, astfel oferind participantelor din cadrul proiectului o sursă continuă de informare şi de sprijin în desfăşurarea activităţii antreprenoriale. Pagina web va oferi în mod periodic informaţii şi ştiri de interes pentru grupul ţintă, factorii interesaţi şi publicul larg.

Resursele alocate şi achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări necesare pentru implementarea proiectului
Proiectul se va desfăşura în toate cele 8 regiuni cu grade diferite de dezvoltare şi ocupare a forţei de muncă. Biroul central al proiectului, cu rol de coordonare al întregii activităţi desfăşurate pe parcursul celor 3 ani de implementare a proiectului va fi la Bucureşti, la sediul central al S, acoperind si coordonarea pentru regiunile BI si SM. Facilitatile proprii ale S din Bucuresti (BI), Constanta (SE), Craiova (SV), si Brasov (C) vor permite derularea activitatilor de formare si asistenta a femeilor in materie de antreprenoriat, cat si organizarea conferintelor si evenimentelor regionale din cadrul campaniei de promovare a femeilor de succes. Pentru celelalte regiuni vor fi inchiriate locatiile necesare la Ploiesti (SM), Timisoara (V), Cluj-Napoca (NV) si Iasi (NE). O parte dintre activitati se vor derula si la sediul P1 din Bucuresti. Achizitiile efectuate vor deservi echipa de management si echipa de implementare, cat si buna derulare a activitatilor. Pe de-o parte vor fi achizitionate echipamente si tehnica de calcul necesare derularii activitatilor expertilor implicati in proiect, cat si procesarii (listare, multiplicare etc.) suportului de curs etc. pentru cursurile realizate in cadrul proiectului. De asemenea, vor fi achizionate si servicii de tipografie necesare multiplicarii celor doua studii de cercetare. Vor fi subcontractate o parte din serviciile aferente campaniei de promovare \"Femei de succes\" si o parte din serviciile aferente activitatilor de asistenta iniţiere afaceri. Activitatea de formare va fi coordonata de catre S in mod direct prin expertiza proprie sau prin contractarea de experti din cadrul retelei de colaboratori existenta. Partenerii vor pune la dispozitie resurse umane proprii, dar vor fi contractati si experti neapartinand celor doua organizatii, in prezent aceştia fiind identificati in proportie de 90% din cadrul retelei nationale de colaboratori ai celor doua organizatii partenere. Resursele financiare (contributia proprie) vor fi asigurate in totalitate de catre S.

Egalitate de şanse
Proiectul se adreseaza femeilor din toate cele 8 regiuni de dezvoltare, iar selectia grupului tinta se va face indiferent de sex, vârstă, religie, etnie. Prin activităţile propuse şi rezultatele preconizate, proiectul promovează ca principiu general egalitatea de şanse permiţând aplicarea la programele de formare, consiliere si asistenta în iniţierea unei afaceri a tuturor femeilor indiferent de naţionalitate, sex, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, handicap, vârstă, mediu de provenienţă sau orice alt criteriu discriminatoriu. Echipa de management precum si cea de implementare a proiectului vor asigura respectarea principiului egalitatii de sanse în elaborarea materialelor din proiect şi a programelor de formare. Reprezentanţii grupurilor dezavantajate, expuse riscului excluziunii sociale sau vulnerabile (romi, populaţia rurala săracă, populaţia minoritara, etc.) vor fi invitate să participe în cadrul activităţilor proiectului. Daca va fi cazul, în vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilităţi la cursurile de formare derulate în cadrul proiectului, cursurile vor fi organizate doar în locaţii prevăzute cu variante de acces pentru acest grup de persoane vulnerabile. Toate cursurile de formare profesionala abordeaza subiecte privind egalitatea de sanse. Obiectivele proiectului vizează în mod evident egalitatea între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii, dezideratul proiectului fiind acela de a contribui la consolidarea accesului egal pe piaţa muncii. De asemenea, proiectul promovează poveştile de succes ale femeilor aflate în funcţi de conducere în entităţi publice şi private, cu scopul de maximiza aplicarea prevederilor europene şi naţionale în ceea ce priveşte egalitatea dintre femei şi bărbaţi. Prin cercetările şi studiile propuse, proiectul îşi propune să identifice cauzele, cât şi eventuale propuneri şi soluţii care să contribuie la adoptarea de măsuri în vederea combaterii diferenţelor şi segregării bazate pe gen pe piaţa muncii sau în carieră. Considerăm că proiectul răspunde cerinţelor privind egalitatea de şanse, axându-se cu preponderenţă pe egalitatea de gen.
Prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora.
Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplică în domeniul muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii şi informării, politicii, participării la decizie, furnizării şi accesului la bunuri şi servicii, precum şi în alte domenii reglementate prin legi speciale.
Aceste prevederi nu au aplicabilitate în cadrul cultelor religioase şi nu aduc atingere vieţii private a cetăţenilor.

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii
Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la:
a)alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
b)angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
c)venituri egale pentru muncă de valoare egală;
d)informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;
e)promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
f)condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
g)beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate socială;
h)organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea;
i)prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
De egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă beneficiază toţi lucrătorii, inclusiv persoanele care exercită o activitate independentă, precum şi lucrătorii din agricultură.
Aceste prevederi se aplică tuturor persoanelor, funcţionari publici şi personal contractual, din sectorul public şi privat, inclusiv din instituţiile publice.
Angajatorii sunt obligaţi să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor.
Angajatorii sunt obligaţi să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă.
Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la:
a)anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;
b)încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;
c)stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
d)stabilirea remuneraţiei;
e)beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială;
f)informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;
g)evaluarea performanţelor profesionale individuale;
h)promovarea profesională;
i)aplicarea măsurilor disciplinare;
j)dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
k)orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.
Sunt exceptate de la aplicarea acestor prevederi locurile de muncă în care, datorită naturii activităţilor profesionale respective sau cadrului în care acestea sunt desfăşurate, o caracteristică legată de sex este o cerinţă profesională autentică şi determinantă, cu condiţia ca obiectivul urmărit să fie legitim şi cerinţa să fie proporţională.
Este considerată discriminare orice dispoziţie de a discrimina o persoană pe criteriu de sex.
Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.
Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie discriminare.
Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă.
Sunt exceptate acele locuri de muncă interzise femeilor gravide şi/sau care alăptează, datorită naturii ori condiţiilor particulare de prestare a muncii.

Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare
Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de instruire şi de formare profesională, inclusiv ucenicia la locul de muncă, la perfecţionare şi, în general, la educaţia continuă.
Instituţiile de învăţământ de toate gradele, factorii sociali care se implică în procese instructiv-educative, precum şi toţi ceilalţi furnizori de servicii de formare şi de perfecţionare, autorizaţi conform legii, vor include în programele naţionale de educaţie teme şi activităţi referitoare la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.
Instituţiile au obligaţia de a institui, în activitatea lor, practici nediscriminatorii bazate pe criteriul de sex, precum şi măsuri concrete de garantare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, conform legislaţiei în vigoare.
Restricţionarea accesului unuia dintre sexe în instituţii de învăţământ publice sau private se face pe criterii obiective, anunţate public, în conformitate cu prevederile legislaţiei antidiscriminare.
Este interzis să se solicite candidatelor, la orice formă de învăţământ, să prezinte un test de graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu vor rămâne însărcinate sau că nu vor naşte pe durata studiilor.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării asigură, prin mijloace specifice, instruirea, pregătirea şi informarea corespunzătoare a cadrelor didactice, la toate formele de învăţământ, public şi privat, pe tema egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării va promova acele manuale şcolare, cursuri universitare, ghiduri pentru aplicarea programelor analitice care să nu cuprindă aspectele de discriminare între sexe, precum şi modelele şi stereotipurile comportamentale negative în ceea ce priveşte rolul femeilor şi al bărbaţilor în viaţa publică şi familială.
Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de asistenţă medicală şi la programele de prevenire a îmbolnăvirilor şi de promovare a sănătăţii.
Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt responsabile pentru aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul sănătăţii, în ceea ce priveşte accesul la serviciile medicale şi calitatea acestora, precum şi sănătatea la locul de munca.
Instituţiile publice de cultură, precum şi orice alte structuri şi formaţiuni care promovează actul cultural sub orice formă au obligaţia să aplice măsurile necesare pentru accesul tuturor persoanelor, fără discriminare bazată pe criteriul de sex, la producţiile culturale.
Sursele de cultură menţionate asigură nediscriminatoriu condiţiile necesare de manifestare şi de valorificare a aptitudinilor persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora în domeniul creaţiei culturale.
Publicitatea care prejudiciază după criteriul de sex respectul pentru demnitatea umană, aducând atingere imaginii unei persoane în viaţa publică şi/sau particulară, precum şi a unor grupuri de persoane este interzisă.
Este interzisă utilizarea în publicitate a situaţiilor în care persoanele, indiferent de apartenenţa la un sex, sunt prezentate în atitudini degradante, umilitoare şi cu caracter pornografic.
Firmele de publicitate au obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta aplicarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament pentru eliminarea stereotipurilor de gen din producţiile publicitare.
Instituţiile publice, autorităţile publice, precum şi organizaţiile guvernamentale asigura accesul la informaţiile din sferele lor de activitate, în limitele legii, solicitanţilor, femei sau bărbaţi, fără discriminare.
Informaţiile distribuite prin mass-media vor respecta egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi nu vor conţine, promova sau provoca nicio formă de discriminare bazată pe criteriul de sex.
Proiectul se adreseaza femeilor din toate cele 8 regiuni de dezvoltare, iar selectia grupului tinta se va face indiferent de sex, vârstă, religie, etnie. Prin activităţile propuse şi rezultatele preconizate, proiectul promovează ca principiu general egalitatea de şanse permiţând aplicarea la programele de formare, consiliere si asistenta în iniţierea unei afaceri a tuturor femeilor indiferent de naţionalitate, sex, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, handicap, vârstă, mediu de provenienţă sau orice alt criteriu discriminatoriu. Echipa de management precum si cea de implementare a proiectului vor asigura respectarea principiului negalitatii de sanse în elaborarea materialelor din proiect şi a programelor de formare. Reprezentanţii grupurilor dezavantajate, expuse riscului excluziunii sociale sau vulnerabile (romi, populaţia rurala săracă, populaţia minoritara, etc.) vor fi invitate să participe în cadrul activităţilor proiectului. Daca va fi cazul, în vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilităţi la cursurile de formare derulate în cadrul proiectului, cursurile vor fi organizate doar în locaţii prevăzute cu variante de acces pentru acest grup de persoane vulnerabile. Toate cursurile de formare profesionala abordeaza subiecte privind egalitatea de sanse. Obiectivele proiectului vizează în mod evident egalitatea între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii, dezideratul proiectului fiind acela de a contribui la consolidarea accesului egal pe piaţa muncii. De asemenea, proiectul promovează poveştile de succes ale femeilor aflate în funcţi de conducere în entităţi publice şi private, cu scopul de maximiza aplicarea prevederilor europene şi naţionale în ceea ce priveşte egalitatea dintre femei şi bărbaţi. Prin cercetările şi studiile propuse, proiectul îşi propune să identifice cauzele, cât şi eventuale propuneri şi soluţii care să contribuie la adoptarea de măsuri în vederea combaterii diferenţelor şi segregării bazate pe gen pe piaţa muncii sau în carieră. Considerăm că proiectul răspunde cerinţelor privind egalitatea de şanse, axându-se cu preponderenţă pe egalitatea de gen.

Dezvoltare durabila Proiectul raspunde obiectivului general alpromovarii dezvoltarii durabile stipulat în Documentul Cadru deImplementare „cetăţeni mai bine pregătiţi care să facă faţăprovocărilor din prezent şi din viitor şi capabili să acţioneze înmod responsabil pentru generaţiile viitoare”. Astfel in cadrulsuportului de curs de formare în vederea iniţierii unei afaceri vorfi prevazute module ce se refera la protectia si conservareanaturii, gospodarirea resurselor naturale, protectia mediului, fiindincurajata folosirea materialelor naturale, tradiţionale şi a surselor de energie alternativă. Astfel, va creşte gradul general de conştientizare asupra aspectelor ce vizează protecţia mediului înconjurător. De asemenea, se vor crea premisele necesare ca afacerile iniţiate prin intermediul proiectului să ţină cont de tema orizontală dezvoltare durabilă în derularea activităţii. Pe parcursul diverselor etape de implementare, activităţile proiectului vor urmări principiile dezvoltării durabile în vederea asigurării protecţiei mediului. Cursurile de formare vor fi organizate în săli de curs cu lumină naturală, se va încuraja multiplicarea materialelor de curs pe suport de hârtie reciclabilă, pagina web va suplini comunicarea scrisă (pe hârtie), asigurând dezvoltarea de bune practici între beneficiarii programului şi grupul de experţi.

Inovaţie şi TIC Proiectul asigură participantilor accesul la societatea informaţională prin crearea unei pagini web ce va facilita tuturor utilizatorilor accesul la informaţie şi la materialele realizate pe parcursul proiectului. In plus, prin crearea şi accesarea biroului de asistenţă online (helpdesk) proiectul vizează gradul de creştere a utilizării TIC.

Îmbătrânire activă Având în vedere că în cadrul proiectului nu există niciun fel de discriminare, inclusiv pe criteriul vârstă, sunt binevenite participante de toate vârstele, inclusiv de peste 45 de ani (fiind ştiut că acesta este un grup vulnerabil), dorind ca acest grup să beneficieze de posibilitatea reintegrării pe piaţa muncii prin iniţierea unei afaceri ceea ce va permite proiectului să contribuie la obiectivul orizontal \"îmbătrânire activă\".

Abordare interregională Deşi în esenţă proiectul este unul de acoperire naţională, trebuie metionata abordarea interegionala a proiectului care va fi implementat la nivelul tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare.

Indicatori de tip output
ID Indicatori - [1 output] - Valoare
418 Numărul participanţilor femei la programele de calificare/recalificare - 7200
420 Număr de participanţi la instruire - acces pe piaţa muncii - 0
421 Număr de evenimente de comunicare şi promovare - acces pe piaţa muncii - 9
422 Număr de persoane care au demarat o activitate independentă – femei - acces pe
piaţa muncii - 360

Indicatori de tip result
ID - Indicatori - [2 result] Valoare
419 Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare care obţin certificare - 6840
423 Ponderea femeilor care a_